Hoffmann_schellack_basisplatten

 

Насока на Употреба

Протетика: за конструкција на цврсти и стабилни основи при градба на контури од протези.

Големина на паковањето

Standard Package with 12 plates:
Upper jaw, lower jaw or assorted

Laboratory Package with 100 plates:
Upper jaw, lower jaw or assorted

Шелакови базни плочи
Димензионално стаблини, розеви по боја
Дебелина приближно 1,3 mm.

Video

Далнодирај

Instruction for Use
Сигурносен Лист