Hoffmann_Silan
Zweikomponentenhaftvermittler auf Basis von C10H20O5Si

Насока на Употреба

Hoffmann’s Силант e течено средство за соединување на два компонента на база на C10H2005Si. Служи за подобрување на бондот помеѓу органски мономери кои содржат метакрилатни групи со неоргански материјали за полнење.
Компонентите А+Б промешани пред употреба гарантираат најдобри резултати.

Големина на паковањето

component A+B 5 ml each

Далнодирај

Concise product knowledge